user name
Data Innovation and Governance Institute, DIGI.
9137 ยอดรับชม

การศึกษา

สรุปวิธีคำนวณกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร "ทาโร่ ยามาเน่" Taro Yamane

06 Jul 2022

สรุปวิธีคำนวณกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร “ทาโร่ ยามาเน่” Taro Yamane

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นมีหลากหลายขั้นตอนมาก ตั้งแต่การเริ่มเก็บข้อมูล การคัดเลือกข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาโมเดลจนไปถึงการสรุปผลข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลเพื่อในไปใช้ประโยชน์ต่อ หลายคนอาจจะคิดว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นในส่วนของการสร้างโมเดล แต่ในความเป็นจริงนั้นขั้นตอนที่สำคัญคือการเก็บข้อมูลเพราะกระบวนการแรกและการเก็บข้อมูลที่ดีนั้นจะจะช่วยให้กระบวนการถัดไปมีประสิทธิภาพมาก โดยหนึ่งในขั้นตอนการเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญมากคือการคำนวณหากลุ่มตัวอย่างประชากรด้วยวิธีการ Taro Yamane หรือสูตรทาโร่ยามาเน่ 

 

วันนี้ DIGI จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับที่มาที่ไปของสูตร Taro Yamane ตั้งแต่การคำนวณเพื่อให้ได้มาซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่าง รวมไปถึงตารางยามาเน่ และการคำนวณสูตรทาโร่ยามาเน่ด้วย Excel กันครับ

 

“ทาโร่ ยามาเน่” Taro Yamane คืออะไร?

Taro Yamane หรือสูตรทาโร่ยามาเน่เป็นวิธีการคำนวณเพื่อหากลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมกับการแจกแบบสอบถามในงานวิจัยคิดค้นโดยทาโร ยามาเน นักเศรษฐศาสตร์และสถิติชาวญี่ปุ่น เนื่องจากการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลกับประชากรที่เราต้องการทำวิจัยทั้งหมดเป็นวิธีการที่ดีที่สุด แต่ด้วยเรื่องของข้อจำกัดทางด้านต้นทุนรวมไปถึงเวลาที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดได้ จึงจำเป็นจะต้องมีวิธีการคำนวณหากลุ่มตัวอย่างซึ่งจะมาเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรนั้น ๆ ด้วยวิธีการคำนวณผ่านสูตรทาโร่ยามาเน่จะทำให้เราได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มากจนเกินไปจนทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ และไม่น้อยจนเกินไปจนทำให้ข้อมูลที่ได้มีความคลาดเคลื่อน ซึ่งสูตรทาโร่ยามาเน่มีดังต่อไปนี้

โดยกำหนดให้

n คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เราต้องการจะรู้จากจำนวนประชากร (คน)

N คือขนาดของจำนวนประชากรทั้งหมด (คน)

e คือค่าความคลาดเคลื่อนที่ใช้ในงานวิจัย (เปอร์เซ็นต์)

 

การใช้งาน ทาโร่ ยามาเน่ และตัวอย่างการคำนวณด้วย Excel

การจะใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ได้นั้นจำเป็นจะต้องมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอยู่ประมาณ 3 ข้อได้แก่

1.ต้องรู้ขนาดจำนวนประชากรทั้งหมด 

2.ค่าของประชากรที่เราต้องการจะวัดต้องเป็นค่าร้อยร้อยจากแบบสอบถามในลักษณะ Dichotomous คือต้องเป็นแบบสอบถามที่มีคำตอบ 2 ตัวเลือก

3.การสุ่มตัวอย่างต้องใช้วิธีทางความน่าจะเป็น

 

การคำนวณสูตร ทาโร่ ยามาเน่ ด้วย Excel

1.เริ่มจากเปิด Spreadsheet ด้วยโปรแกรม Excel ขึ้นมา

2.กำหนดตัวแปรให้เรียบร้อยโดย n คือขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เราต้องการ, N คือขนาดของประชากรทั้งหมด และ e คือค่าความคลาดเคลื่อนของงานวิจัย

3.ใส่สูตร Taro Yamane เพื่อคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ โดยในช่อง B2 เราจะใส่เป็นค่าของขนาดประชากร และ B3 เป็นค่าความคลาดเคลื่อนในงานวิจัย

4.ลองกำหนดให้ขนาดประชากรเป็น 1,000,000 คน และค่าความคลาดเคลื่อนในงานวิจัยเป็นร้อยละ 0.05 จะคำนวณกลุ่มตัวอย่างที่เราต้องเก็บข้อมูลได้เท่ากับประมาณ 400 คน

ตารางการคำนวณค่า Taro Yamane

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างเราไม่จำเป็นจะต้องไปคำนวณหรือใส่สูตรขึ้นมาเองเพราะส่วนใหญ่มีคนทำตารางในการคำนวณหากลุ่มตัวอย่างเรียกว่าตารางยามาเน่แล้วเราจึงไปนำตารางมาสรุปให้ทุกคนได้ดูกันดังนี้ครับ โดยตารางจะแบ่งตามขนาดของประชากรและค่าความคลาดเคลื่อน
ที่มาจาก https://greedisgoods.com

 

สรุป

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีนั้นเริ่มต้นจากการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลที่ดีซึ่งการคำนวณหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับขนาดประชากรที่เราต้องการจะทำวิจัยนั้นมีความสำคัญมาก ถ้าเราหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างไม่เหมาะสมก็อาจจะทำให้เปลืองทรัพยากรในการทำงานโดยใช่เหตุหรือข้อมูลที่ได้มาไม่มีความเที่ยงตรงไม่เหมาะกับการนำเอาไปใช้ต่อดังนั้นถ้าเราเริ่มต้นการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพสามารถนำเอาไปประยุกต์ในเชิงธุรกิจได้เป็นอย่างดี

 

ที่มา

 

 

 

Like 0

user name

คำไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ความคิดเห็น (0)