สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล ศูนย์กลางนวัตกรรมข้อมูลเพื่อคนไทย

สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล : DIGI
(Data Innovation and Governance Institute)
เป็นสถาบันภายใต้การดูแลของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

 

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมข้อมูล และเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้
และให้บริการด้านการบริหารจัดการข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาล จนนําไปสู่การประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
รวมถึงการพัฒนาและสนับสนุนเครื่องมือที่สําคัญในการดําเนินงานด้านข้อมูล

กรอบการปฏิบัติ 4D
iconAboutMission

Data Governance

สนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ตามกรอบธรรมาภิบาล

iconAboutMission

Data Skill

พัฒนาทักษะด้านข้อมูลของบุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชน

iconAboutMission

Data Community

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ของทั้งภาครัฐและเอกชน จนเกิดชุมชนผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

iconAboutMission

Data Innovation

ขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมข้อมูล ที่สามารถสร้างมูลค่าได้

about driven

DATA DRIVEN GOVERME

เรามุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อหวังอย่างยิ่งให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเกิดความเข้าใจ และตระหนักในความสําคัญของการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีตามกรอบธรรมาภิบาล จนเกิดชุมชนผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดการสร้างสรรค์ร่วมของทั้ง 3 ภาคส่วน นําไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมจากข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

Structure

รูปแบบการบริการ

Professional Service

การให้บริการด้านที่ปรึกษาในการ Implement Data Governance and Analytic

ให้กับระบบงานและข้อมูลของหน่วยงานรัฐ

 

Analytics and Governance Platform as a Service

ให้บริการหรือสนับสนุนเครื่องมือให้กับหน่วยงานในการจัดทำ Data Governance และ Data Analytic

 

Data Processing as a Service

การให้บริการด้านข้อมูลที่ผ่านกระบวนการทำให้มีมูลค่าแล้ว

 

Insight as a Service

ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)