user name
Data Innovation and Governance Institute, DIGI.
7 Views

Public Health

เผยสถิติ! "คดียาเสพติด" และปริมาณของกลางยาเสพติด

11 Jul 2022

Content

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญปัญหาหนึ่งในปัจจุบัน โดยอาจมีส่วนชักนำให้เกิดปัญหาสังคมหมุนเวียน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาวัยรุ่นปัญหาโสเกณี ช่องโจร และการพนัน เป็นต้น ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา มีความกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศ

ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตลอดจนถึงด้านเศรษฐกิจด้วย โดยรายงานแสดงจำนวนคดี จำนวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดและปริมาณของกลางยาเสพติค ในปี 2560 – ปี 2563 จะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มจำนวนผู้ต้องหาจำนวนคดีและปริมาณของกลางยาเสพติดที่ถูกจับกุมได้ ประเภทของกลางยาเสพติดที่แสดงให้เห็น ได้แก่

กระท่อม กัญชาแห้ง คีตามีน โคเคน ยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน ซึ่งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าปริมาณของกลางยาเสพติด ยังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับจำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจำนวนผู้ต้องหาคดียาเสพติด กล่าวได้ว่า มาตรการทางกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการจะปราบปรามป้องกัน หรือการบำบัดรักษาผู้เสพติด

มิฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจะต้องประสบความล้มเหล่วโดยสิ้นเชิง

Reference

Source of dataset Link

Data visualization

Dataset

File

Columns columns

Like 1

user name

Incorrect words. Please try again.

Comments (0)