user name
Data Innovation and Governance Institute, DIGI.
19 Views
population-of-Bangkok

official-statistics

[สรุปรายงาน] จำนวนการ "เกิด-ตาย" ของประชากรในกรุงเทพ

11 Jul 2022

Content

รายงานข้อมูลจำนวนการเกิด – การตายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2552 – ปี 2561 พบว่าอัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ในแต่ละปี ซึ่งสวนทางกันกับอัตราการตายที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แนวโน้มดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและลดลงในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เมื่ออัตราการเกิดใหม่ลดลงแบบนี้ สิ่งที่จะเกิดตามมาโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คือ ประชากรวัยทำงานลดน้อยลงจนไม่เพียงพออีกทั้งปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในส่วนของจังหวัดกรุงเทพมหานครเท่านั้นปัญหานี้ยังเกิดกับทั่วโลก มีตัวแทนสำนักงานแห่งหนึ่งได้กล่าวว่า “สภาพแวดล้อมของวิกฤตสุขภาพและความไม่แน่นอนอย่างมากอาจเป็นปัจจัยหนุนการตัดสินใจของคู่สามีภริยาเลื่อนโครงการมีบุตรออกไปก่อน” ซึ่งนั่นอาจเป็นสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้อัตราการเกิดใหม่มีแนวโน้มลดลงนั้นเอง รัฐบาลทุกประเทศจึงควรมีวิธีในการเตรียมพร้อมรับมือ สังคมผู้สูงวัยและการให้ความสำคัญกับอัตราการเกิดไหม่เพื่อสร้างสมดุลแก่จำนวนประชากรในแต่ละช่วงวัยให้มีความเหมาะสม

Reference

Data visualization

Dataset

File

Columns columns

Like 0

user name

Incorrect words. Please try again.

Comments (0)