ข่าวสาร

DGA คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566

08 Sep 2023 - 30 Sep 2123

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับก้าวหน้า (PMQA 4.0) และรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ‘ระดับดีเด่น’ จากผลงาน ‘ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้ารับรางวัลจาก นายวิษณุ เครืองาม ประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับก้าวหน้า (PMQA 4.0) และรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ‘ระดับดีเด่น’ จากผลงาน ‘ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ’ โดยมี นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

 

สำหรับ ‘รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับก้าวหน้า (PMQA 4.0)’ ซึ่งเป็นรางวัลที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร และ ‘รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ระดับดีเด่น’ จากผลงาน ‘ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เว็บไซต์ data.go.th’ ของ สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล ภายใต้การดำเนินงานของ DGA ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

 

 

 

 

ทั้งนี้ DGA ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ในการเป็นกลไก สนับสนุน เชื่อมโยงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (Enabling Agile Government) ด้วยความมุ่งมั่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยทำหน้าที่เป็น “Smart Connector” ที่พร้อมส่งเสริมสนับสนุนทุกหน่วยงานในการร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ และเชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย ทั่วถึง สะดวก โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำ ด้านภาคธุรกิจก็สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เมื่อภาครัฐมีความเข้มแข็งก็ส่งผลให้ประเทศทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลก็ทำให้ชีวิตคนไทยง่ายขึ้น

ดู  LIVE ย้อนหลังคลิก https://fb.watch/mVne3aq2qo/