ข่าวสาร

Open Data คืออะไร

01 Nov 2022 - 31 Dec 2024

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ
DGA ชวนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบสืบค้นข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government
Data)
โดยท่านสามารถเข้าทดลองใช้ระบบ ทําการค้นหาข้อมูล
นําไปใช้ประโยชน์ หรือ เผยแพร่ได้โดยอิสระ รวมถึงทําการ
ประเมินคุณภาพชุดข้อมูล เพื่อให้เรานํามาพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบต่อไป

Open Data