user name
Data Innovation and Governance Institute, DIGI
15 ยอดรับชม

การศึกษา

ทิศทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

01 Dec 2022

เนื้อหา

แนวโน้มการผลิตกำลังคนของสถาบันอุดมศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน และวิเคราะห์ศักยภาพการรองรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย

โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจากการวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้
1. สถาบันอุดมศึกษาสามารถออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

2. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพได้อย่างเพียงพอตามกลุ่มอุตสาหกรรม

3. ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยการพัฒนาศักภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถรองรับนักศึกษาได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ

 

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP

ทีม Uni Byte
จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อ้างอิง

แหล่งของชุดข้อมูลบทความนี้ ลิงค์

การสร้างภาพข้อมูล

ชุดข้อมูล

ไฟล์

คอลัมน์ columns

Like 0

user name

คำไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ความคิดเห็น (0)