user name
Data Innovation and Governance Institute, DIGI
2 ยอดรับชม

กฏหมาย ศาล และอาชญากรรม

สถิติโรงงานสะสมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

01 Dec 2022

เนื้อหา

กรมโรงงานอุตสาหกรม มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในมาตรฐานแห่งคุณภาพและปริมาณ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ทั้งในเรื่องของการจัดตั้งโรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกิดการพัฒนาสูงสุดอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งจากบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานดังกล่าวนั้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลสถิติโรงงานสะสมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน ในเขตพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ จังหวัดชลบุรี, จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูลการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2530 และข้อมูลการแจ้งนำเข้า – ส่งออกวัตถุอันตราย (วอ./อก.6) ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 จะชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอัตราการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งแปรผันตามตัวชี้วัดของชุดข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม DIW Innovation
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

อ้างอิง

แหล่งของชุดข้อมูลบทความนี้ ลิงค์

การสร้างภาพข้อมูล

ชุดข้อมูล

ไฟล์

คอลัมน์ columns

Like 0

user name

คำไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ความคิดเห็น (0)