user name
Data Innovation and Governance Institute, DIGI
6 ยอดรับชม

เกษตรกรรม

ภาวะโลกร้อนกับความอยู่รอดของเกษตรกรไทย

01 Dec 2022

เนื้อหา

ภาวะโลกร้อนกับความอยู่รอดของเกษตรกรไทย เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อการเกิดปัญหาภัยธรรมชาติที่กระทบถึงภาคการเกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย เนื่องจากต้องการสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรของประเทศไทย

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม Interweave
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

อ้างอิง

แหล่งของชุดข้อมูลบทความนี้ ลิงค์

การสร้างภาพข้อมูล

ชุดข้อมูล

ไฟล์

คอลัมน์ columns

Like 0

user name

คำไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ความคิดเห็น (0)