user name
Data Innovation and Governance Institute, DIGI
10 ยอดรับชม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การนำเข้าส่งออกสัตว์ป่าตามอนุสัญญา CITES

29 Nov 2022

เนื้อหา

CITES หรือ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ เป็นความตกลงระดับนานาชาติระหว่างรัฐบาลของประเทศหรือรัฐต่างๆ โดยปัจจุบันมีประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น จำนวน 184 ประเทศ (ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 77) โดยจะแบ่งลำดับบัชชีดังนี้

โดยบัญชี 1 เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามค้าโดยเด็ดขาด ยกเว้นเพื่อการศึกษา วิจัย หรือเพาะพันธุ์ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากประเทศที่จะนำเข้าเสียก่อน ประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตส่งออกได้ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้นๆ ด้วย

บัญชี 2 เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ยังไม่ใกล้สูญพันธุ์ สามารถค้าได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ที่มากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ทั้งนี้ ชนิดพันธุ์ในบัญชี 2 ยังครอบคลุมถึงชนิดพันธุ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน (look-alike) ด้วย

บัญชี 3 เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของภาคีใดภาคีหนึ่งอยู่แล้ว และต้องการขอความร่วมมือจากภาคีอื่นๆ ช่วยควบคุมการค้าด้วย

อ้างอิง

แหล่งของชุดข้อมูลบทความนี้ ลิงค์
แหล่งของชุดข้อมูลบทความนี้ ลิงค์

การสร้างภาพข้อมูล

ชุดข้อมูล

ลิงก์โดยตรงไปยังผลลัพธ์ (API) : ลิงค์

ไฟล์ 400514 KB (CSV)

คอลัมน์ columns

Like 0

user name

คำไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ความคิดเห็น (0)