user name
Data Innovation and Governance Institute, DIGI
6 ยอดรับชม

สถิติทางการ

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี2560-2564

01 Dec 2022

เนื้อหา

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือและทัศนคติของการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทำงาน หรือในอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละระดับ (ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3) โดยการทดสอบมีทั้งภาคความรู้และความสามารถ ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในระดับใดและสามารถนำไปใช้ในการกำหนดการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการอนุญาตให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อนำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปใช้ทดสอบให้กับกลุ่มเป้าหมายแรงงานทั่วไป
ความสำคัญของการวิเคราะห์ และจัดทำ Dashboard คือแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินการว่าผู้ผ่านการทดสอบมาจากสถานที่ทดสอบใดบ้าง สาขา/ระดับใด เพื่อจะได้ส่งเสริม จัดสรรงบประมาณที่จำเป็นให้กับเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือการโอนถ่ายภารกิจให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม DSD Skill UP
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อ้างอิง

แหล่งของชุดข้อมูลบทความนี้ ลิงค์

การสร้างภาพข้อมูล

ชุดข้อมูล

ไฟล์

คอลัมน์ columns

Like 0

user name

คำไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ความคิดเห็น (0)