user name
Data Innovation and Governance Institute, DIGI.
48 ยอดรับชม
problem leftover parcels2

คมนาคมและโลจิสติกส์

แสดงข้อมูลภาพรวมการบริหาร พัสดุคงคลังและการแก้ปัญหาพัสดุไม่เคลื่อนไหว

26 Aug 2022

เนื้อหา

การศึกษาข้อมูลภาพรวม การบริหารพัสดุคงคลัง และการแก้ปัญหา
พัสดุไม่เคลื่อนไหว ของคลังพัสดุSRT. ที่มาและความสำคัญ ในปัจจุบัน
คลังพัสดุในฝ่ายการช่างกลSRT.ได้ ประสบปัญหา มีสินค้าคงคลังมากเกินความจำเป็น

ทำให้มีมูลค่าของสินค้าคงเหลือ อยู่ในปริมาณสูง และมี สินค้าไม่เคลื่อนไหว (Dead Stock) อยู่ในปริมาณมาก
จึงเป็นที่มาของการสร้าง Dashboard เพื่อวิเคราะห์ มองภาพรวมเพื่อเข้าใจ สาเหตุของปัญหา การแก้ไขด้วย ทฤษฎีPareto charts เพื่อลดสินค้าไม่เคลื่อนไหว และ Abc analysis เพื่อแบ่งพัสดุตามลำดับความสำคัญในการจัดการพัสดุ และใช้ RFM Analysis ในการแบ่ง Segment ตามความสำคัญในการบริหาร และ มีการใช้ What if Analysis ในการช่วยให้ผู้บริหาร ตัดสินใจ จากข้อมูล

อ้างอิง

แหล่งของชุดข้อมูลบทความนี้ ลิงค์

การสร้างภาพข้อมูล

ชุดข้อมูล

ไฟล์

คอลัมน์ columns

Like 0

user name

คำไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ความคิดเห็น (0)