user name
Data Innovation and Governance Institute, DIGI
7 ยอดรับชม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปิดสถิติข้อมูลความเสียหายต่อภัยธรรมชาติ

29 Nov 2022

เนื้อหา

นับตั้งแต่เริ่มกำเนิดโลกมา โลกของเราได้ประสบกับวิกฤตการณ์ความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันโลกก็ยังคงประสบอยู่ ภัยธรรมชาตินี้เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งในบรรยากาศภาคพื้นสมุทรและภาคพื้นดิน ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนับเป็นภัยพิบัติที่มีต่อมนุษย์ทรัพย์สิน และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลต่อชีวิต และทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมรัฐ และประชาชนต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือ และบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

สำหรับประเทศไทย นับว่ายังโชคดีกว่าหลายๆประเทศในแถบเอเชียและแปซิฟิก เพราะตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เหมาะสม พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ลมฟ้าอากาศดี มีฝนตกตามฤดูกาลเป็นส่วนมากและมีปริมาณฝนเพียงพอแก่การกสิกรรมภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากสภาวะอากาศ หรือเกิดจากภัยธรรมชาติเองก็ตาม จึงมักไม่ใคร่เกิดได้บ่อยนัก และถึงแม้จะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่รุนแรงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีหลายรูปแบบที่สำคัญและสามารถสร้างความเสียหายได้เป็นอย่างมากคือ วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยและแผ่นดินไหว

อ้างอิง

แหล่งของชุดข้อมูลบทความนี้ ลิงค์

การสร้างภาพข้อมูล

ชุดข้อมูล

ลิงก์โดยตรงไปยังผลลัพธ์ (API) : ลิงค์

ไฟล์ 33218 KB (CSV)

คอลัมน์ columns

Like 0

user name

คำไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ความคิดเห็น (0)