user name
Data Innovation and Governance Institute, DIGI
53 ยอดรับชม

สถิติทางการ

ค่าไฟขึ้นผู้คนใน Twitter พูดถึงการไฟฟ้าอย่างไร

01 Dec 2022

เนื้อหา

เมื่อ “ค่าไฟ” ขึ้น ผู้คนใน Twitter พูดถึง “การไฟฟ้า*” อย่างไร?

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม HelloWorld
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อ้างอิง

แหล่งของชุดข้อมูลบทความนี้ ลิงค์

การสร้างภาพข้อมูล

ชุดข้อมูล

ไฟล์

คอลัมน์ columns

Like 0

user name

คำไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ความคิดเห็น (0)